Jak prawidłowo mocować ładunek

Przewieźć ładunek

Ogólne warunki przewozu ładunku

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Ładunku (zwane dalej "Warunkami") mają zastosowanie do przewozu przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. samochodów ciężarowych, naczep, pojazdów o napędzie motorowym lub też innych pojazdów, wagonów, kontenerów, itp. oraz innych rzeczy, z wyłączeniem rzeczy, co do których przewóz odbywa się na podstawie "Umowy przewozu pasażera i jego bagażu" (w tym pojazdów pasażerów). Przewóz ładunku przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. w Kołobrzegu następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków, chyba że wyraźnie, pisemnie zostanie to uzgodnione odmiennie. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia danego ładunku do przewozu.

Tytuły postanowień stosowane w niniejszych Warunkach stanowią wyłącznie punkt odniesienia i nie są wiążące w stosunku do treści, czy też wykładni którejkolwiek z niniejszych postanowień.

1. Definicje. Użyte w Warunkach słowa i zwroty oznaczają:

2. Umowa Przewozu. Umowa przewozu to czynność prawna dokonana pomiędzy Przewoźnikiem a Frachtującym, potwierdzona biletem ładunkowym lub innym dokumentem. Przez zawarcie Umowy przewozu przewoźnik podejmuje się, za wynagrodzeniem, przewiezienia rzeczy drogą morską. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie Przewoźnikowi wiążącej oferty zawarcia Umowy Przewozu. Rezerwacji można dokonać ustnie, telefonicznie, lub też pisemnie. Rezerwacja jest skuteczna wyłącznie w przypadku jej potwierdzenia przez Przewoźnika. Przewoźnik ma prawo do korzystania z usług osób trzecich podczas wykonywania przewozu lub też jakiejkolwiek jego części, załadunku lub też wyładunku, sztauowania lub też innych obowiązków niezbędnych do wykonywania Umowy Przewozu.

3. Oświadczenia Frachtującego. Frachtujący zapewnia, że jest właścicielem lub upoważnionym agentem właściciela oraz, że jest upoważniony do zawarcia umowy z Przewoźnikiem zgodnie z niniejszymi Warunkami i do zajmowania się ładunkami w swoim własnym imieniu lub w imieniu Właściciela, w sposób przewidziany niniejszymi Warunkami.

4. Załadunek. Ładunek musi być gotowy do załadunku nie później niż na dwie godziny przed rozpoczęciem podróży. Późniejsze przybycie nie stanowi podstawy do wniesienia roszczenia tytułem odmowy przewozu nawet w przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji. Każdy pojazd (bez względu na to czy składa się z pojedynczej jednostki, jednostki połączonej czy też ciągnika samochodowego) razem z jakimkolwiek kontenerem, naczepą, paletą, pakunkiem czy innym wyposażeniem, będzie uważany za jedną sztukę lub jednostkę transportową. Przewoźnik może udostępnić pojazdom chłodniczym zasilenie elektryczne, przy czym Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności zapewnienia takiego zasilania. Osoby towarzyszące pojazdom muszą przestrzegać wszelkich przepisów i postępować zgodnie z poleceniami lub instrukcjami wydanymi przez Przewoźnika, jego pracowników lub agentów. Podczas załadunku kierowca pojazdu wprowadzający pojazd na pokład statku zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a w przypadku braku doświadczenia zobowiązany jest zwrócić się do oficera pokładowego o udzielenie odpowiedniej asysty.

5. Odpowiedzialność Przewoźnika. Ładunki są przyjmowane, załadowywane, rozmieszczane, przewożone, wyładowywane i przechowywane przez Przewoźnika zgodnie z Kodeksem Morskim z 18.09.2001r. oraz zasadami Reguł Haga-Visby (dalej zwanymi "Regułami") i ze wszystkimi obowiązującymi ustawowymi ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności Przewoźników i/lub statków, za zastrzeżeniem, jak następuje:

Source: http://poznaj-testy.pl/omowienia-pytan/wpis/jak-bezpiecznie-i-prawidlowo-przewozic-towary-w-pojezdzieWatch video "przewieźć ładunek"

Jak prawidłowo mocować ładunek

Potrzebujecie Państwo przewieźć ładunek morzem?

Przedstawcie nam swoje plany i potrzeby w tym zakresie. Przygotujemy dla Państwa różne warianty transportu, uwzględniające trasę, czas, koszty, częstotliwość i Armatora. Klienci otrzymują od nas różne warianty dla danego transportu. Dzięki temu wspólnie wypracowujemy najbardziej korzystne rozwiązania.

W transporcie morskim współpracujemy

wyłącznie z renomowanymi Armatorami, którzy gwarantują najwyższej jakości serwis Dostępne typy kontenerów.

Doradztwo w dziedzinie transportu morskiego

W skład naszych usług wchodzą również bezpłatne konsultacje i doradztwo w zakresie specyfiki transportu morskiego. Zarówno do standardowych, jak i egzotycznych portów docelowych.

Usługi dodatkowe w obszarze transportu morskiego

Znakowanie i pakowanie towarów. Fumigacja drewnianych opakowań i palet. Ocena warunków akredytyw pod kątem konkretnego transportu. Ubezpieczenie towarów ponad wysokość odpowiedzialności przewoźnika. Odprawa celna towarów. Zakup i sprzedaż kontenerów, np. na „ostatnią drogę”.

Towary przewozimy na warunkach INCOTERMS® 2010 (Międzynarodowe Reguły Handlowe). Więcej informacji o transporcie lotniczym uzyskacie Państwo kontaktując się z nami: [email protected]

Transport towarów w powietrzu i po morzu - szybko, niezawodnie i w korzystnej cenie.

Transport ten łączy w sobie transport lotniczy i morski. Wykorzystuje w ten sposób z zalety każdego z nich.

Usługa jest popularna szczególnie przy imporcie z Chin i Dalekiego Wschodu. Towary przewożone są drogą morską na lotnisko zlokalizowane na Bliskim Wschodzie. Tam następuje ich przeładunek do samolotu, który przewozi towary do kraju docelowego.

Towary przewozimy na warunkach INCOTERMS® 2010 (międzynarodowe zasady transportu towarów). Więcej informacji o transporcie lotniczym u naszego przedstawiciela handloweg

Source: http://www.cscargo.cz/pl/air-and-sea/Jeśli przewozimy jakiś ładunek w pojeździe, nie możemy dopuścić do tego, by stwarzał on zagrożenie bezpieczeństwa dla nas samych jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Wszystkie zasady dotyczące przewożenia ładunków zostały zapisane w Ustawie prawo o ruchu drogowym:

Art. 61.2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;2) nie naruszał stateczności pojazdu;3) nie utrudniał kierowania pojazdem;4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

Przewożony ładunek nie może w żaden sposób zakłócać ruchu drogowego ani stwarzać zagrożenia

Art.61. 3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.

Nie możemy również dopuścić do sytuacji, w której w jakikolwiek sposób „zgubilibyśmy” przewożony towar:

Art. 61. 4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.Art.61. 5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

Jeśli nasz ładunek nie mieści się w pojeździe, możemy go przewozić, jednak sposób przewożenia musi być zgodny z zapisem Ustawy prawo o ruchu drogowym, oraz towar musi być odpowiednio oznaczony, aby był widoczny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Art. 61. 6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.Art.61. 8. i 9. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m. (…) Ustala się następujące oznakowanie ładunku:  1) ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;  2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; (…) 4) ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

Source: http://www.polferries.pl/cargo/gdansk-nynashamn/warunki_przewozu

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed